Ulama menyikapi hari raya non muslim (Natal/Tahun baru)

Ulama menyikapi hari raya non muslim (Natal/Tahun baru)

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Menyikapi Perayaan Natal oleh Syaikh Muhammad ibn Sholih Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan: Apa hukumnya mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan hari besar keagamaan mereka ? (Misal : Merry Christmas, Selamat hari Natal dan Tahun Baru dst, red) Dan bagaimana kita menyikapi mereka jika mereka mengucapkan selamat Natal kepada kita. Dan apakah dibolehkan pergi ke tempat-tempat dimana mereka merayakannya. Dan apakah seorang Muslim berdosa jika ia melakukan perbuatan tersebut tanpa maksud apapun? Akan tetapi ia melakukannya hanya karena menampakkan sikap tenggang rasa, atau karena malu atau karena terjepit dalam situasi yang canggung, ataupun karena alasan lainnya. Dan apakah dibolehkan menyerupai mereka dalam hal ini?

Jawaban: Mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya dilarang menurut ijma’. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam bukunya ”Ahkamu Ahlidz-dzimmah”, beliau berkata: “Bahwa mengucapkan selamat terhadap syi’ar-syi’ar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah Haram, secara sepakat. Seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata, “Selamat Hari rraya”, atau ia mengharapkan agar mereka merayakan hari rayanya atau hal lainnya. Maka dalam hal ini, jika orang yang mengatakannya terlepas dari jatuh ke dalam kekafiran, namun (sikap yang seperti itu) termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka pada salib. Bahkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci daripada memberi selamat kepada mereka karena meminum alkohol dan membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenisnya. Dan banyak orang yang tidak paham agama terjatuh ke dalam perkara ini. Dan ia tidak mengetahui keburukan perbuatannya. Maka siapa yang memberi selamat kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, atau bid’ah, atau kekafiran, berarti ia telah membuka dirinya kepada kemurkaan ALLAH.” –Akhir dari perkataan Syaikh (Ibnul Qoyyim rahimahullah)–

(Syaikh Utsaimin melanjutkan) Haramnya memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnul Qoyyim adalah karena di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka, dan menunjukkan ridha dengannya. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak ridha dengan kekafiran, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meridhai syi’ar atau perayaan mereka, atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka. Karena ALLAH Ta’ala tidak meridhai hal tersebut, sebagaimana ALLAH Ta’ala berfirman,
Åöäú ÊóßúÝõÑõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ Úóäúßõãú æóáÇó íóÑúÖóì áöÚöÈóÇÏöåö ÇáúßõÝúÑó æóÅöäú ÊóÔúßõÑõæÇ íóÑúÖóåõ áóßõãú
Artinya : “Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu.” [QS Az Zumar 39: 7].

Dan dia Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
Çáúíóæúãó ÃóßúãóáúÊõ áóßõãú Ïöíäóßõãú æóÃóÊúãóãúÊõ Úóáóíúßõãú äöÚúãóÊöí æóÑóÖöíÊõ áóßõãõ ÇáÅöÓúáÇóãó ÏöíäðÇ
Artinya : “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” [QS Al Maaidah: 3]

Maka memberi selamat kepada mereka dengan ini hukumnya haram, sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidaklah diridhai ALLAH, karena hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (bid’ah) di dalam agama mereka, atau hal itu ada syari’atnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam yang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, telah diutus dengannya untuk semua makhluk. ALLAH berfirman tentang Islam :
æóãóäú íóÈúÊóÛö ÛóíúÑó ÇáÅöÓúáÇóãö ÏöíäðÇ Ýóáóäú íõÞúÈóáó ãöäúåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó
Artinya : “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [QS Aali ‘Imran: 85]

Dan bagi seorang Muslim, memenuhi undangan mereka untuk menghadiri hari rayanya Hukumnya haram. Karena hal ini lebih buruk daripada hanya sekedar memberi selamat kepada mereka, dimana didalamnya akan menyebabkan berpartisipasi dengan mereka. Juga diharamkan bagi seorang Muslim untuk menyerupai atau meniru-niru orang kafir dalam perayaan mereka dengan mengadakan pesta, atau bertukar hadiah, atau membagi-bagikan permen atau makanan, atau libur dari bekerja, atau yang semisalnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,
ãä ÊÔÈå ÈÞæã Ýåæ ãäåã
“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka”.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya, Iqtidha’ Shirathal Mustaqiim, “Menyerupai atau meniru-niru mereka dalam hari raya mereka menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina/merendahkan orang-orang yang berfikiran lemah”. –Akhir dari perkataan Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
——————————————————
Kutipan dari Sahab : (Alamat url sumber http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?%20%20s=35fa99f9d789184f931aaa011cacb771&threadid=316084

ÇáÇÌÇÈÉ ááÅãÇã ÇáÚáÇãÉ ÇáÚËíãíä

ÇáÓÄÇá: ãÇ Íßã ÊåäÆÉ ÇáßÝÇÑ ÈÚíÏ ÇáßÑíÓãÇÓ ¿ æßíÝ äÑÏ Úáíåã ÅÐÇ åäÆæäÇ ÈåÇ ¿ æåá íÌæÒ ÇáÐåÇÈ Åáì ÃãÇßä ÇáÍÝáÇÊ ÇáÊí íÞíãæäåÇ ÈåÜÐå ÇáãäÇÓÈÉ ¿ æåá íÃËã ÇáÅäÓÇä ÅÐÇ ÝÚá ÔíÆÇð ããÇ ÐßÑ ÈÛíÑ ÞÕÏ ¿æÅäãÇ ÝÚáå ÅãÇ ãÌÇãÜáÉ Ãæ ÍíÇÁ Ãæ ÅÍÑÇÌðÇ Ãæ ÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃÓÈÇÈ æåá íÌæÒ ÇáÊÔÈå Èåã Ýí Ðáß ¿

ÇáÇÌÇÈÉ:ÊåäÆÉ ÇáßÝÇÑ ÈÚíÏ ÇáßÑíÓãÇÓ Ãæ ÛíÑå ãä ÃÚíÇÏåã ÇáÏíäíÉ
ÍÜÜÑÇã ÈÇáÇÊÝÇÞ
¡ ßãÇ äÞá Ðáß ÇÈä ÇáÞíã – ÑÍãå Çááå – Ýí ßÊÇÈå ( ÃÍßÇã ÃåÜá ÇáÐãÜÉ ) ¡ ÍíË ÞÇá : ( æÃãÇ ÇáÊåäÆÉ ÈÔÚÇÆÑ ÇáßÝÑ ÇáãÎÊÕÉ Èå ÝÍÑÇã ÈÇáÇÊÝÇÞ ¡ ãËá Ãä íåäíåã ÈÃÚíÇÏåã æÕæãåã ¡ ÝíÞæá : ÚíÏ ãÈÇÑß Úáíß ¡ Ãæ : Êåäà ÈåÐÇ ÇáÚíÏ æäÍæå ¡ ÝåÐÇ Åä Óáã ÞÇÆáå ãä ÇáßÝÑ Ýåæ ãä ÇáãÍÑãÇÊ ¡ æåæ ÈãäÜÒáÉ Ãä íåäÆå ÈÓÌæÏå ááÕáíÈ ¡ Èá Ðáß ÃÚÙã ÅËãÜÇð ÚäÏ Çááå ¡ æÃÔÏ ãÞÊÜÇð ãä ÇáÊåäÆÉ ÈÔÑÈ ÇáÎãÑ æÞÊÜá ÇáäÝÓ ¡ æÇÑÊßÇÈ ÇáÝÑÌ ÇáÍÑÇã æäÍæå ¡ æßËíÑ ããä áÇ ÞÏÑ ááÏíä ÚäÏå íÞÚ Ýí Ðáß ¡ æáÇ íÏÑí ÞÈÍ ãÇ ÝÚá ¡ Ýãä åäà ÚÈÏÇð ÈãÚÕíÉ Ãæ ÈÏÚÉ Ãæ ßÝÑ ÝÞÏ ÊÚÑÖ áãÞÊ Çááå æÓÎØå . ÇäÊåì ßáÇãå – ÑÍãå Çááå – .

æÅäãÇ ßÇäÊ ÊåäÆÉ ÇáßÝÇÑ ÈÃÚíÇÏåã ÇáÏíäíÉ ÍÑÇãðÇ æÈåÐå ÇáãËÇÈÉ ÇáÊí ÐßÑåÇ ÇÈä ÇáÞíã ¡ áÃä ÝíåÇ ÅÞÑÇÑÇð áãÇ åã Úáíå ãä ÔÚÜÇÆÑ ÇáßÝÑ ¡ æÑÖìð Èå áåã ¡ æÅä ßÇä åæ áÇ íÑÖì ÈåÐÇ ÇáßÝÑ áäÝÓå ¡ áßä íÍÜÑã Úáì ÇáãÓáã Çä íÑÖì ÈÔÚÇÆÑ ÇáßÝÑ Ãæ íåäÆ ÈåÇ ÛíÑå¡ áÃä Çááå ÊÚÇáì áÇ íÑÖì ÈÐáß ¡ ßãÇ ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: { Åä ÊßÝÑæÇ ÝÅä Çááå Ûäí Úäßã æáÇ íÑÖì áÚÈÇÏå ÇáßÝÑ æÅä ÊÔßÑæÇ íÑÖå áßã } ( ÇáÒãÑ: 7 ) æÞÇá ÊÚÜÇáì: { Çáíæã ÃßãáÊ áßã Ïíäßã æÃÊããÊ Úáíßã äÚãÊí æÑÖíÊ áßã ÇáÅÓáÇã ÏíäÇ } ( ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ: 3 ) æÊåäÆÊåã ÈÐáß ÍÑÇã ÓæÇÁ ßÇäæÇ ãÔÇÑßíä ááÔÎÕ Ýí ÇáÚãá Ãã áÇ .

æÅÐÇ åäÆæäÇ ÈÃÚíÇÏåã ÝÅääÇ áÇ äÌíÈåã Úáì Ðáß ¡ áÇäåÇ áíÓÊ ÈÃÚíÇÏ áäÇ ¡ æáÃäåÜÇ ÃÚíÇÏ áÇ íÑÖÇåÇ Çááå ÊÚÇáì ¡ áÃäåÜÇ ÅãÇ ãÈÊÏÚÉ Ýí Ïíäåã ¡ æÅãÇ ãÔÑæÚÉ ¡ áßä äÓÎÊ ÈÏíä ÇáÅÓáÇã ÇáÐí ÈÚË Èå ãÍãÏðÇ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ¡ Åáì ÌãíÚ ÇáÎáÞ ¡ æÞÇá Ýíå: {æãä íÈÊÛ ÛíÑ ÇáÅÓáÇã ÏíäÇð Ýáä íÞÈá ãäå æåæ Ýí ÇáÂÎÑÉ ãä ÇáÎÇÓÑíä } ( Âá ÚãÑÇä : 85 ) .

æÅÌÇÈÉ ÇáãÓáã ÏÚæÊåã ÈåÐå ÇáãäÇÓÈÉ ÍÑÇã ¡ áÃä åÐÇ ÃÚÙã ãä ÊåäÆÊåã ÈåÇ áãÇ Ýí áß ãä ãÔÇÑßÊåã ÝíåÇ æßÐáß íÍÜÑã Úáì ÇáãÓáãíä ÇáÊÔÈå ÈÇáßÝÇÑ ÈÅÞÇãÉ ÇáÍÝáÇÊ ÈåÜÐå ÇáãäÇÓÈÉ ¡ Ãæ ÊÈÇÏá ÇáåÏÇíÇ Ãæ ÊæÒíÚ ÇáÍáæì ¡ Ãæ ÃØÈÇÞ ÇáØÚÇã ¡ Ãæ ÊÚØíá ÇáÃÚãÇá æäÍæ Ðáß ¡ áÞæá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã: “ãä ÊÔÈå ÈÞæã Ýåæ ãäåã”. ÞÇá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ Ýí ßÊÇÈå ÇÞÊÖÇÁ ÇáÕÑÇØ ÇáãÓÊÞíã ãÎÇáÝÉ ÃÕÍÇÈ ÇáÌÍíã : ” ãÔÇÈåÊåã Ýí ÈÚÖ ÃÚíÇÏåã ÊæÌÈ ÓÑæÑ ÞáæÈåã ÈãÇ åã Úáíå ãä ÇáÈÇØá ¡ æÑÈãÇ ÃØãÚåã Ðáß Ýí ÇäÊåÇÒ ÇáÝÑÕ æÇÓÊÐáÇá ÇáÖÚÝÇÁ ” . ÇäÊåì ßáÇãå – ÑÍãå Çááå – .

ÇÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÑÔÜÜÜÜÜÇÏ ÇáÓáÝí ÇáÇÑÏäí
ÇáÇÑÏä……..ÇáÇãÇÑÇÊ
diabnwase@hotmail.com
ensherah@maktoob.com
——————————————————

(Diterjemahkan dari artikel syaikh Muhammad Ibn Sholih al Utsaimin dalam Majmu’ Fatawa Fadlilah asy Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, III/44-46 No.403, yang diposting di http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?%20%20s=35fa99f9d789184f931aaa011cacb771&threadid=316084, oleh al Ustadz Abu Hamzah Yusuf, Bandung tgl 24 Desember 2004)