Aqidah Seorang Muslim – Tanya Jawab II

Aqidah Seorang Muslim – Tanya Jawab II

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Soal 11 :Apakah Alloh bersama kita dengan ilmuNya atau dengan DzatNya?
Jawaban : Allah bersama kita dengan ilmuNya mendengar dan melihat.

Dalil dari AlQur’an :

ÞóÇáó áÇ ÊóÎóÇÝóÇ Åöäøóäöí ãóÚóßõãóÇ ÃóÓúãóÚõ æóÃóÑóì(ØÜå:46)
Alloh berfirman : jangan kalian berdua takut sungguh Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat.

Dalil dari sunnah :

Åäßã ÊÏÚæä ÓãíÚÇð ÞÑíÈÇð æåæ ãÚßã [ÑæÇå ãÓáã]
Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. Yaitu dengan IlmuNya melihat dan mendengar kalian

Soal 12 : Apa dosa yang paling besar?
Jawaban : Dosa yang paling besar sirik menyekutukan Alloh?

Dalil dari AlQur’an :

íóÇ Èõäóíøó áÇ ÊõÔúÑößú ÈöÇááøóåö Åöäøó ÇáÔøöÑúßó áóÙõáúãñ ÚóÙöíãñ(áÞãÇä: ãä ÇáÂíÉ13)
Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Alloh, sesungguhnya syirik itu kedholiman yang besar.

Dalil dari sunnah :

[ÓÆá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãí ÇáÐäÈ ÃÚÙã ÞÇá : Ãä ÊÏÚæ ááå äÏøÇð æåæ ÎáÞß] ÑæÇå ãÓáã
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Beliau bersabda : engkau menyeru bandingan untuk Alloh sedang Dia telah menciptakan kamu

Soal 13 : Apa syirik besar itu?
Jawaban : Yaitu mengarahkan ibadah untuk selain Alloh seperti doa.

Dalil dari AlQur’an :

Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÏúÚõæ ÑóÈøöí æóáÇ ÃõÔúÑößõ Èöåö ÃóÍóÏÇð(ÇáÌÜä:20)
Katakanlah tiada lain saya menyeru [berdoa] kepada Robbku dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.
Dalil dari sunnah :
[ÃßÈÑ ÇáßÈÇÆÑ ÇáÅÔÑÇß ÈÇááå] ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí
Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Alloh.
Soal 14 : Apa bahaya syirik besar?
Jawaban : Syirik besar penyebab kekal di neraka?

Dalil dari Al Qur’an :

Åöäøóåõ ãóäú íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú ÍóÑøóãó Çááøóåõ Úóáóíúåö ÇáúÌóäøóÉó æóãóÃúæóÇåõ ÇáäøóÇÑõ (ÇáãÇÆÏÉ: ãä ÇáÂíÉ72)
Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Alloh maka sungguh Alloh telah mengharamkan atasnya sorga dan tempat tinggalnya di neraka.

Dalil dari sunnah :

[ãä ãÇÊ íÔÑß ÈÇááå ÔíÆÇð ÏÎá ÇáäÇÑ] ÑæÇå ãÓáã
Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Alloh dengan sesuatu pasti masuk neraka

Soal 15 : Apakah amalan bermanfaat jika dibarengi kesyirikan
Jawaban: Amal tidak bermanfaat yang dibarengi dengan syirik.

Dalil dari AlQur’an :

 æóáóæú ÃóÔúÑóßõæÇ áóÍóÈöØó Úóäúåõãú ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó(ÇáÃäÚÇã: ãä ÇáÂíÉ88)
Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa yang mereka amalkan.

Dalil dari sunnah :
[ãä Úãá ÚãáÇð ÃÔÑß Ýíå ãÚí ÛíÑí ÊÑßÊå æÔÑßå]ÑæÇå ãÓáã
Barang sipa yang beramal suatu amalan ia menyekutukan didalamnya selain Aku, Aku tinggalkan dia dan sekutunya

Soal 16: Apakah kesyirikan itu ada di kalangan kaum muslimin.

Jawaban : Ya ! banyak dan amat di sayangkan.

Dalil dari AlQur’an :

æóãóÇ íõÄúãöäõ ÃóßúËóÑõåõãú ÈöÇááøóåö ÅöáÇ æóåõãú ãõÔúÑößõæäó (íæÓÝ:106)
Dan tidaklah beriman kepada Alloh kebanyakan mereka kecuali mereka berbuat syirik.

Dalil dari sunnah :

[áÇ ÊÞæã ÇáÓÇÚÉ ÍÊì ÊáÍÞ ÞÈÇÆá ãä ÃãÊí ÈÇáãÔÑßíä æÍÊì ÊÚÈÏ ÇáÃæËÇä] ÕÍíÍ ÑæÇå ÇáÊÑãÐí
Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga berhala disembah.

Soal 17 : Apa hukum berdoa kepada selain Alloh seperti para wali?
Jawaban : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan memasukkan ke neraka.

Dalil dari AlQur’an :

ÝóáÇ ÊóÏúÚõ ãóÚó Çááøóåö ÅöáóåÇð ÂÎóÑó ÝóÊóßõæäó ãöäó ÇáúãõÚóÐøóÈöíäó(ÇáÔÚÑÇÁ:213)
Maka jangan engkau seru bersama Alloh Ilah yang lain maka engkau termasuk orang yang disiksa.

Dalil dari sunnah :

[ãä ãÇÊ æåæ íÏÚæ ãä Ïæä Çááå äÏøÇð ÏÎá ÇáäÇÑ] ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí
Barang siapa mati dan dia menyeru selain Alloh sebagai bandingan pastilah ia masuk neraka.

Soal 18 : Apakah doa itu ibadah kepada Alloh?
Jawaban : Ya doa adalah ibadah kepada Alloh ta’aala.

Dalil dari AlQur’an :

æóÞóÇáó ÑóÈøõßõãõ ÇÏúÚõæäöí ÃóÓúÊóÌöÈú áóßõãú (ÛÇÝÑ: ãä ÇáÂíÉ60)
Robbmu berfirman : berdoalah kepadaKu pasti aku kabulkan buat kalian

Dalil dari sunnah :
[ÇáÏÚÇÁ åæ ÇáÚÈÇÏÉ] ÑæÇå ÇáÊÑãÐí æÞÇá ÍÏíË ÕÍíÍ
Doa itu ibadah .

Soal 19 : Apakah orang mati mendengar doa?
Jawaban : Orang-orang mati tidak mendengar doa.

Dalil dari AlQur’an :

Åöäøóßó áÇ ÊõÓúãöÚõ ÇáúãóæúÊóì (Çáäãá: ãä ÇáÂíÉ80)
Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang mati .
æóãóÇ ÃóäúÊó ÈöãõÓúãöÚò ãóäú Ýöí ÇáúÞõÈõæÑö(ÝÇØÑ: ãä ÇáÂíÉ22)
. Dan tidak engkau memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan.

Dalil dari sunnah:

Åä ááå ãáÇÆßÉ ÓíÇÍíä Ýí ÇáÃÑÖ íÈáÛæä Úä ÃãÊí ÇáÓáÇã ÕÍíÍ ÑæÇå ÃÍãÏ.
Sesungguhnya Alloh memiliki Malaikat-Malaikat yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan kepadaku salam dari umatku.

Soal 20 : Apakah kita minta bantuan kepada orang mati?
Jawaban: Kita tidak minta bantuan kepada mereka, bahkan kita istighotsah dengan Alloh.

Dalil dari AlQur’an :

ÅöÐú ÊóÓúÊóÛöíËõæäó ÑóÈøóßõãú ÝóÇÓúÊóÌóÇÈó áóßõãú (áÃäÝÇá: ãä ÇáÂíÉ9)
Ingatlah ketika kalian istigotsah kepada Robb kalian maka Dia mengabulkan kalian.

Dalil dari sunnah :

[ßÇä ÅÐÇ ÃÕÇÈå åã Ãæ Ûã ÞÇá : íÇ Íí íÇ Þíæã ÈÑÍãÊß ÃÓÊÛíË]ÍÓä
Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan beliau berdoa : wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang Mengurusi MakhluqNya dengan rahmatMu aku beristighotsah.

(Dinukil dari ÚÞíÏÉ ÇáãÓáã, “Aqidah Setiap Muslim”, Penulis : Syaikh Muhammad Jamil Zainu)