Siapakah para Ulama dakwah salafiyah masa kini ?

Siapakah para Ulama dakwah salafiyah masa kini ?

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Siapakah (Para Ulama) Pemikul Dakwah Salafiyah di negeri kita (Saudi Arabia) yang kita menuntut ilmu kepada mereka?

Masyayikh (Para Ulama) Salafiyah yang semestinya mendengarkan kepada pelajaran mereka diantaranya adalah :
-Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz bin Baz
-Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan
-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah ‘Ali Syaikh
-Syaikh Abdullah bin Abdirahman Al Ghadyan
-Seluruh anggota Hai’at Kibarul ‘Ulama As Su’udiyah (Lembaga para ulama’ senior Saudi)
-Para ‘Ulama di kota Madinah
-Para Ulama lain yang telah jelas atas mereka dalam menolong Al haq dan memerangi Hizbiyyah.

Maka amal-amal para Ulama ini menunjukkan bahwa mereka adalah Salafiyyun, yang semestinya kita duduk dalam majlis-majlis mereka, dan mendengarkan pelajaran-pelajaran mereka dalam halaqah-halaqah mereka

Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi

Artikel asli :

ÇáÌæÇÈ:
ãÔÇíÎ ÇáÓáÝíÉ ÇáÐíä íäÈÛí ÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ÏÑæÓåã
º ßÇáÔíÎ ÚÈÏÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏÇááå Èä ÈÇÒ
æßÇáÔíÎ ÕÇáÍ Èä ÝæÒÇä ÇáÝæÒÇä ¡
æÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏÇááå Âá ÇáÔíÎ ¡
æÇáÔíÎ ÚÈÏÇááå Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÛÏíÇä ¡
æÌãíÚ ãÔÇíÎ åíÆÉ ßÈÇÑ ÇáÚáãÇÁ ¡
æßÐáß ÇáÚáãÇÁ Ýí ÇáãÏíäÉ ¡
æÇáÚáãÇÁ ÇáÐíä íÈíä Úáíåã ãäÇÕÑÉ ÇáÍÞ ¡ æãÌÇÈåÉ ÇáÍÒÈíÉ ¡
ÝåÄáÇÁ íÏá Úãáåã Úáì Ãäåã ãä ÇáÓáÝííä ¡ ÝíäÈÛí ÇáÌáæÓ Åáíåã ¡ æÇáÇÓÊãÇÚ áÏÑæÓåã æÇáÌáæÓ Ýí ÍáÞÇÊåã º åÐÇ ÇáÐí íäÈÛí .

ÇáÔíÎ ÃÍãÏ Èä íÍíì ÇáäÌãí

(Diterjemahkan dari sumber URL : http://www.sahab.com/go/showthread.php?s=a5e2376996be89f492126604b7c4a24c&threadid=298)