MUTIARA ILMU ASY-SYAIKH AL-‘ALLAMAH AN-NAJMI Rahimahullah (1)

MUTIARA ILMU ASY-SYAIKH AL-‘ALLAMAH AN-NAJMI Rahimahullah (1)

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

MUTIARA ILMU

ASY-SYAIKH AL-‘ALLAMAH AHMAD BIN YAHYA AN-NAJMI RAHIMAHULLAH

 oleh : Ruwaifi bin Sulaimi al-Atsari

♦ Siapakah asy-Syaikh al-‘Allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah?

 ü  Nama dan Nasab Beliau

Beliau adalah asy-Syaikh al-’Allamah al-Muhaddits al-Musnid al-Faqih, pembawa bendera sunnah dan hadits di Propinsi Jazan dan sekaligus mufti -di masanya-, Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Syabir an-Najmi. Alu Syabir (keluarga Syabir) dari Bani Hummad, salah satu kabilah terkenal di Propinsi Jazan.

ü  Kelahiran Beliau

Beliau di lahirkan di Desa an-Najamiyah, bagian utara Kota Shamithah, Propinsi Jazan, pada tanggal 22 Syawwal 1346 H (89 tahun yang lalu). Beliau tumbuh dan berkembang sebagai putra tunggal yang senantiasa mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya yang shalih.

ü  Latar Belakang Pendidikan Beliau

1-      Ketika memasuki usia sekolah, beliau dimasukkan di sekolah anak-anak yang ada di Desa an-Najamiyah. Di situlah beliau mengawali belajar membaca dan menulis serta qira’atul Qur’an. Sejak kecil, tanda-tanda kejeniusan telah tampak pada diri beliau seiring dengan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau menghabiskan masa belajar di usia dini tersebut di sekolah swasta yang ada di Desa an-Najamiyah dan berakhir pada tahun 1358 H. Selama itu beliau telah menghatamkan bacaan al-Qur’an sebanyak tiga kali. Di antara guru al-Qur’an beliau adalah asy-Syaikh Abduh bin Muhammad ‘Aqil an-Najmi dan asy-Syaikh Yahya Faqih ‘Absi al-Yamani.

2-      Pada tahun 1359 H (usia 13 th), beliau belajar beberapa hari sekali di Kota Shamithah kepada seorang ‘ulama terkemuka dan pembaharu agama (mujaddid) di bagian selatan Kerajaan Saudi Arabia asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah. Beliau melakukan kegiatan tersebut dengan ditemani oleh kedua paman beliau yang bernama Hasan bin Muhammad an-Najmi dan Husain bin Muhammad an-Najmi. Namun karena faktor kondisi yang sulit kala itu, akhirnya tidak berlanjut.

3-      Pada Bulan Shafar tahun 1360 H (usia 14 th), secara resmi beliau mendaftar di al-Madrasah as-Salafiyyah di Kota Shamithah yang dikelola oleh asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah. Di madrasah tersebut, beliau dikelompokkan bersama teman-teman yang sebayanya. Beliau belajar al-Qur’an kepada asy-Syaikh Utsman bin Utsman Hamli rahimahullah dengan bacaan yang mujawwad (sesuai kaidah ilmu tajwid). Sebagaimana pula beliau menghafal matan Tuhfatul Athfal, Hidayatul Mustafid, ats-Tsalatul Ushul, al-‘arba’in an-Nawawiyyah, al-Hisab, dan menguasai khath (tata tulis arab).

4-      Jam belajar yang dicanangkan untuk beliau dan teman-teman sebayanya -ketika itu- dari pagi hingga  zhuhur. Namun, beliau tidak puas sampai di situ. Sehingga setiap kali selesai dari jam belajar tersebut, beliau melanjutkan belajar bersama kelompok orang dewasa yang langsung dibimbing oleh asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah dengan jam belajar dari ba’da zhuhur hingga shalat isya’. Selepas shalat isya’, beliau pulang ke rumahnya di Desa an-Najamiyah dengan ditemani kedua paman beliau Hasan bin Muhammad an-Najmi dan Husain bin Muhammad an-Najmi. Beliau menjalani proses belajar seperti itu dengan penuh semangat dan kesabaran. Semua mata pelajaran yang beliau pelajari dapat dikuasai dengan baik, termasuk mata pelajaran yang di kelompok orang dewasa. Sehingga hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah.

5-      Setelah berjalan empat bulan dari proses belajar tersebut, akhirnya secara resmi beliau dimasukkan ke dalam kelompok belajar orang dewasa, padahal usia beliau saat itu 14 tahun. Di antara yang beliau pelajari ketika itu adalah; kitab ar-Rahabiyyah di bidang ilmu faraidh, kitab al-Ajurumiyyah di bidang ilmu Nahwu, Kitab at-Tauhid, Bulughul maram, al-Baiquniyyah, Nukhbatul Fikar dan syarahnya Nuzhatun Nazhar, Mukhtasharat fis Sirah, Tashrif al-Ghazzi, al-‘Awamil fi an-Nahwi Mi’ah, Alfiyah Ibn Malik, al-Waraqat, al-‘Aqidah ath-Tahawiyyah, ad-Durar al-Bahiyyah dan syarahnya ad-Darari al-Mudhiyyah, dll.

6-      Pada tahun 1362 H, asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah membagikan kepada para murid kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa’i, dan Muwaththa’ al-Imam Malik. Mereka mempelajari lima kitab besar tersebut dari asy-Syaikh ‘Abdullah al-Qar’awi. Namun kajian kitab-kitab tersebut sempat terhenti karena bertepatan dengan musim paceklik yang dahsyat. Pada tahun 1364 H, Allah memudahkan mereka untuk melanjutkan kembali kajian lima kitab besar tersebut hingga tamat. Dengan itu, mereka mendapatkan ijazah untuk meriwayatkannya dari asy-Syaikh ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah.

7-      Pada tahun 1369 H, beliau belajar kepada asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-‘Amudi rahimahullah, Qadhi Shamithah kala itu kitab Ishlah al-Mujtama’  dan kitab karya asy-Syaikh al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di di bidang fiqih al-Irsyad Ila Ma’rifatil Ahkam. Sebagaimana pula beliau belajar dari asy-Syaikh ‘Ali bin asy-Syaikh ‘Utsman Ziyad ash-Shumali atas arahan dari asy-Syaikh ‘Abdullah al-Qar’awi kitab al-‘Awamil fin Nahwi Mi’ah di bidang nahwu, dan beberapa kitab lainnya di bidang nahwu dan sharaf.

8-      Pada tahun 1384 H, beliau berkesempatan hadir di majlis taklim asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Ibrahim  alusy Syaikh -Mufti Kerajaan Saudi Arabia kala itu- rahimahullah kajian kitab Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari selama + dua bulan. Sebagaimana pula di tahun yang sama beliau berkesempatan hadir di majlis taklim asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah kajian kitab Shahih al-Bukhari­ antara maghrib dan isya’, selama + satu bulan setengah.

ü  Guru-guru Beliau

Dari keterangan yang lalu dapat diketahui bahwa guru beliau yang paling utama adalah asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah al-Qar’awi rahimahullah. Adapun guru-guru beliau yang lainnya, antara lain;

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah Hafizh bin Ahmad al-Hakami.

–          Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-‘Amudi, Qadhi Shamithah di masanya.

–          Asy-Syaikh ‘Abduh bin Muhammad ‘Aqil an-Najmi.

–          Asy-Syaikh ‘Utsman bin ‘Utsman Hamli.

–          Asy-Syaikh ‘Ali bin ‘Utsman Ziyad ash-Shumali.

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh.

–          Asy-Syaikh Yahya Faqih ‘Absi al-Yamani.

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin Baz.

ü  Tugas dan Jabatan Beliau

 1. Beliau bertugas sebagai pengajar di beberapa madrasah asy-Syaikh Abdullah al-Qar’awi secara sukarela.
 2. Pada tahun 1367 H, beliau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengajar di desa beliau an-Najamiyah.
 3. Pada tahun 1372 H, beliau ditunjuk sebagai imam masjid dan pengajar di Desa Abu Subailah di daerah Aridhah.
 4. Ketika berdiri al-Ma’had al-Ilmi di Kota Shamithah tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1374 H, beliau ditunjuk sebagai pengajar di ma’had tersebut. Setelah mengajar + selama sepuluh tahun, tepatnya tahun 1384 H beliau mengundurkan diri dari mengajar dengan harapan hendak melanjutkan belajar di Universitas Islam (al-Jami’ah al-Islamiyyah) Madinah. Berangkatlah beliau ke Kota Madinah, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya beliau pulang ke kampung halaman.
 5. Sepulang dari Kota Madinah -masih di tahun 1384 H- tersebut, beliau ditunjuk oleh Wizarah al-‘Adl Propinsi Jazan sebagai wa’izh dan mursyid (pembimbing dan penasehat) masyarakat. Beliau menjalani tugas mulia tersebut dengan sebaik-baiknya hingga pertengahan tahun 1387 H (+ 3 tahun).
 6. Setelah itu beliau mengajukan permohonan untuk kembali mengajar, hingga pada tanggal 1 Rajab 1387 H, beliau ditunjuk sebagai pengajar di al-Ma’had al-‘Ilmi di pusat Kota Jazan.
 7. Pada tahun 1389 H di awal tahun ajaran, beliau pindah dari pusat Kota Jazan ke Kota Shamithah guna mengajar kembali di al-Ma’had al-‘Ilmi yang ada di sana. Beliau mengajar di ma’had tersebut hingga memasuki masa pensiun, 1 Rajab 1410 H. Beliau mengajar + selama 21 tahun.
 8. Sejak memasuki masa pensiun, beliau sibuk mengajar di rumah kediaman beliau, di masjid dekat rumah beliau, dan taklim pekanan di sejumlah masjid yang ada di Propinsi Jazan. Semua itu beliau lakukan seiring dengan tugas fatwa yang beliau emban.

ü  Kiprah Beliau di Dunia Dakwah

Kiprah beliau dalam dunia dakwah sangat luas. Posisi beliau sebagai seorang mufti Propinsi Jazan banyak memberikan kemanfaatan ilmu bagi masyarakat Propinsi tersebut pada khususnya dan Saudi Arabia pada umumnya, bahkan masyarakat muslim di luar Saudi Arabia.

Jasa beliau dalam membimbing umat kepada manhaj salaf sangat besar. Demikian pula kegigihan beliau dalam membentengi umat dari berbagai syubhat yang ditebarkan oleh para pengusung bid’ah sangat tampak, baik dengan membantah syubhat-syubhat tersebut ataupun dengan menjelaskan kondisi para pengusungnya. Menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan tak bisa dipisahkan dari perjalanan hidup beliau. Hal ini mengingatkan kita akan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,

أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ – وَلِلَّهِ الْحَمْدُ – لَمْ يَزَلْ فِيهَا مَنْ يَتَفَطَّنُ لِمَا فِي كَلَامِ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ الْبَاطِلِ وَيَرُدُّهُ.

“Bahwasanya umat ini –walillahil hamdu– senantiasa ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang tanggap terhadap kebatilan yang terdapat pada perkataan ahlul batil dan membantahnya.” (Majmu’ Fatawa 9/233)

Beliau tergolong ‘ulama kibar berskala internasional yang dijadikan rujukan oleh Ahlus Sunnah as-Salafiyyun dalam menyibak berbagai persoalan musykil. Para ‘ulama sunnah dan thalabatul ilmi sangat menghormati dan menghargai beliau.

Tak heran bila asy-Syaikh al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah -salah seorang murid beliau- menggelari beliau dengan al-‘Allamah (seorang yang sangat luas ilmunya), Hamil Rayati al-Hadits wa at-Tauhid wa as-Sunnah fi Manthiqah Jazan (Pembawa bendera hadits, tauhid, dan sunnah di Propinsi Jazan).

ü  Murid-murid Beliau

Perjalanan dakwah dan taklim yang beliau jalani selama + setengah abad tentu membuahkan murid-murid yang banyak jumlahnya. Generasi demi generasi dari para penuntut ilmu, khususnya dari Propinsi Jazan banyak yang menimba ilmu dari beliau. Amat sulit untuk menyebutkan satu persatu dari mereka. Di antara murid-murid beliau yang kesohor adalah,

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaddits Nashir as-Sunnah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah.

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah al-Faqih Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali  hafizhahullah.

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah Ali bin Nashir Faqihi hafizhahullah.

–          Asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah.

Mereka adalah murid-murid yang mulia dari seorang guru yang mulia.

ü  Karya-karya Tulis Beliau

Beliau mempunyai sejumlah karya tulis yang sangat berharga, di antaranya;

–          Audhahul Isyarah fi ar-Rad ‘ala man Abaha al-Mamnu’ min az-Ziyarah.

–          Ta’sis al-Ahkam syarh ‘Umdatul Ahkam.

–          Tanzihu asy-Syari’ah ‘an Ibahati al-Aghani al-Khali’ah.

–          Risalah fi Hukmi al-Jahr bil Basmalah.

–          Risalah al-Irsyad ila Bayanil Haq fi Hukmi al-Jihad.

–          Fathu ar-Rabb al-Wadud fi al-Fatawa wa ar-Rudud.

–        Al-Maurid al-‘Adzbi az-Zulal fiman Taqada ‘ala Ba’dhi al-Manahij ad-Da’awiyyah min al-‘Aqa’id wal A’mal. Kitab beliau ini di taqrizh (dipuji dan direkomendasi) oleh asy-Syaikh al-‘Allamah shalih bin Fauzan al-Fauzan Hafizhahullah dan asy-Syaikh al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah.

–          Dll.

ü  Wafat Beliau

Beliau wafat pada Hari Rabu, 20 Rajab 1429 H (23 Juli 2008 M) dan di makamkan pada Hari Kamis, 21 Rajab 1429 H (24 Juli 2008 M) di Desa an-Najamiyah yang terletak di bagian utara Kota Shamithah. Beliau wafat pada usia 83 tahun, rahimahullah rahmatan wasi’ah wa ghafara lahu, wa askanahu fasiha jannatih…. Amiin.

(Bersambung insya Allah)

Raji rahmatal Ghafuri

Ruwaifi’ bin Sulaimi al-Atsari

Jember, 16 Muharram 1435 H / 19 November 2013 M

Sumber Bacaan

 1. Tarjamah asy-Syaikh Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Syabir an-Najmi, yang ditulis oleh asy-Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizhahulah.
 2. Maktabah Syamilah, Arsyif Multaqa Ahlil Hadits.
 3. Taqrizh Fadhilatisy Syaikh Prof. Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah terhadap kitab beliau Al-Maurid al-‘Adzbu az-Zulal fiman Taqada ‘ala Ba’dhi al-Manahij ad-Da’awiyyah min al-‘Aqa’id wal A’mal

 

http://dammajhabibah.net/2013/11/19/mutiara-ilmu-asy-syaikh-al-allamah-an-najmi-rahimahullah-1/